วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมลงชุมชน

กศน.อำเภอนางรอง
ลงชุมชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา และติดต่อกับเครื่อข่าย
และส่งเสริืมอาชีพให้กับประชาชนภายในพื้นที่
ที่บ้านทุ้งแสงทอง
วันที่ 23 วันปิยะมหาราช
บุคลากร กศน.อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รวมกันวางพวงมาลา
 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ฉายหนัง

กิจกรรมฉายหนังเพื่อประชาสัมพันธ์ การศึกษาของ  กศน. อำเภอนางรอง
1.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2.การศึกษาตามอัธยาศัย
                   3. การศึกษาเทียบระดับ          
กิจกรรม 1 พ.ย.2555
ตอนเช้า
ได้จัดหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนเข้าชั้นเนื่องจาก กศน.อำเภอนางรองจะมีึการเปิดห้องสมุด จึงได้นำหนังสือและสื่อต่างๆขึ้นเตรียมความพร้อม
ตอนบ่าย
ได้ปรับพื้นที่บริเวณรอบห้องสมุด
เช่น ขุดดิน  ขนปูน

วันที่ 2 พ.ย.
ตอนเช้าประชุมประจำเดือน
ตอนบ่ายลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา
             กศน.ตำบลบ้านสิงห์ 
               อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2555
ระดับชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
สนใจสอบถ่ายรายละเอียดได้ที่ กศน.บ้านสิงห์ หรือที่ ศูนย์กศน. อำเภอนางรอง
ติดต่อ ครู อานนท์  ปักกาโล โืทร 0904168237
วันที่ 23 ต.ค 55